نام درس:
نوع درس:
جنسیت:
   

کد درسگروهنام درسجنیستروز / ساعت تشکیلتاریخ امتحانساعت امتحان
21051004یکآمار و احتمالات مهندسیمختلط
  سه شنبه   18:00 الی 19:00
  چهارشنبه   18:00 الی 19:00
  پنج شنبه   18:00 الی 19:00
01/06/140114:30
23112019یکآمار ریاضی ۱مختلط
  سه شنبه   19:00 الی 20:00
  چهارشنبه   19:00 الی 20:00
  پنج شنبه   19:00 الی 20:00
01/06/140110:30
23241019یکاحتمال ۱ (۳ واحدی)(ریاضی و آمار)مختلط
  شنبــــــه   08:00 الی 10:00
  یکشنـــبه   08:00 الی 10:00
  دوشنـــبه   08:00 الی 10:00
02/06/140108:30
27001یکریاضی عمومی ۱ ۳ واحدی(علوم پایه)مختلط
  دوشنـــبه   14:00 الی 16:00
  سه شنبه   14:00 الی 16:00
  چهارشنبه   14:00 الی 16:00
01/06/140110:30
27003یکریاضی عمومی۱( مهندسی)مختلط
  دوشنـــبه   16:00 الی 18:00
  سه شنبه   16:00 الی 18:00
  چهارشنبه   16:00 الی 18:00
01/06/140110:30
27002یکریاضی عمومی ۲ (علوم پایه)۳ واحدیمختلط
  دوشنـــبه   14:00 الی 16:00
  سه شنبه   14:00 الی 16:00
  چهارشنبه   14:00 الی 16:00
31/05/140110:30
27004یکریاضی عمومی۲ (مهندسی)مختلط
  دوشنـــبه   16:00 الی 18:00
  سه شنبه   16:00 الی 18:00
  چهارشنبه   16:00 الی 18:00
31/05/140110:30
27006یکمعادلات دیفرانسیل (۳ واحدی)مختلط
  دوشنـــبه   14:00 الی 16:00
  سه شنبه   14:00 الی 16:00
  چهارشنبه   14:00 الی 16:00
29/05/140110:30
27006دومعادلات دیفرانسیل (۳ واحدی)مختلط
  دوشنـــبه   16:00 الی 18:00
  سه شنبه   16:00 الی 18:00
  چهارشنبه   16:00 الی 18:00
29/05/140110:30
23241011یکمبانی ماتریس ها و جبر خطی مختلط
  یکشنـــبه   14:00 الی 16:00
  دوشنـــبه   12:00 الی 14:00
  سه شنبه   12:00 الی 14:00
30/05/140110:30
12345678910