نام درس:
نوع درس:
جنسیت:
   

کد درسگروهنام درسجنیستروز / ساعت تشکیلتاریخ امتحانساعت امتحان
7101یکزبان خارجیمختلط
  شنبــــــه   16:00 الی 18:00
  شنبــــــه   18:00 الی 20:00
  یکشنـــبه   16:00 الی 18:00
  یکشنـــبه   18:00 الی 20:00
06/06/140012:00
21111007یکشیمی عمومی ۱مختلط
  شنبــــــه   14:00 الی 16:00
  یکشنـــبه   14:00 الی 16:00
  سه شنبه   14:00 الی 16:00
  چهارشنبه   14:00 الی 16:00
09/06/140018:00
21111008یکشیمی عمومی ۲مختلط
  شنبــــــه   16:00 الی 18:00
  یکشنـــبه   16:00 الی 18:00
  سه شنبه   16:00 الی 18:00
  چهارشنبه   16:00 الی 18:00
10/06/140018:00
21145017یکاحتمال مهندسیمختلط
  شنبــــــه   08:00 الی 10:00
  یکشنـــبه   08:00 الی 10:00
  دوشنـــبه   08:00 الی 10:00
  شنبــــــه   10:00 الی 12:00
  یکشنـــبه   10:00 الی 12:00
  دوشنـــبه   10:00 الی 12:00
08/06/140008:00
21145005یکالکترونیک ۲مختلط
  شنبــــــه   10:30 الی 12:00
  دوشنـــبه   10:30 الی 12:00
  چهارشنبه   10:30 الی 12:00
  پنج شنبه   10:30 الی 12:00
10/06/140008:00
21612301یکریاضی مهندسی (مکانیک)مختلط
  چهارشنبه   10:30 الی 12:00
  چهارشنبه   14:30 الی 16:00
  پنج شنبه   12:30 الی 14:00
  پنج شنبه   14:30 الی 16:00
06/06/140010:00
216134051یکمقدمه ای بر روشهای اجزا محدودمختلط
  چهارشنبه   08:30 الی 10:00
  چهارشنبه   10:30 الی 12:00
  پنج شنبه   08:30 الی 10:00
  پنج شنبه   10:30 الی 12:00
10/06/140010:00
21612306یکعلم موادمختلط
  چهارشنبه   14:30 الی 16:00
  چهارشنبه   16:30 الی 18:00
  پنج شنبه   14:30 الی 16:00
  پنج شنبه   16:30 الی 18:00
07/06/140010:00
2105501یکمبانی کامپیوتر و برنامه سازیمختلط
  چهارشنبه   08:30 الی 10:00
  چهارشنبه   10:30 الی 12:00
  پنج شنبه   08:30 الی 10:00
  پنج شنبه   10:30 الی 12:00
06/06/140010:00
21052012یکبرنامه سازی پیشرفتهمختلط
  چهارشنبه   10:30 الی 12:00
  چهارشنبه   14:30 الی 16:00
  پنج شنبه   12:30 الی 14:00
  پنج شنبه   14:30 الی 16:00
07/06/140010:00
12345678910