در این بخش میتوانید دروسی که در ترم تابستان ارائه نشده است را به آموزش دانشگاه پیشنهاد دهید .پس از بررسی های لازم ،در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضی های ارائه درس،برای آن درس کلاس تشکیل خواهد شد
لازم به ذکر است دانشگاه در ارائه درس مختار است و ارسال این فرم هیج تعهدی برای دانشکاه ندارد.

در صورتی که مایل به پیشنهاد چند درس هستید ،برای هر درس فرم را مجدد پر کنید و ارسال نمایید.

گروه درسی:
نام درس:
نام و نام خانوادگی:
شماره موبایل: